P Ř I J Í M A C Í   Ř Í Z E N Í:

 

Výsledky II. kola přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do oborů vzdělání s výučním listem, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2018/2019. Seznam přijatých uchazečů Zobrazit | Stáhnout

2. kolo přijímacího řízení

  Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2018 - 2019   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání do 25. května 2018 2. Termín přijímacího řízení 28. květen 2018   3.  Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů 28. květen 2018 Pořadí uchazečů bude zveřejněno na hlavních dveřích ve vstupu do budovy školy v ulici Bratříků 851 a na webových stránkách školy. Rozhodnutí přijatým uchazečům se oznamuje tímto zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Písemná rozhodnutí budou odeslána pouze nepřijatým uchazečům.   4.  Možnost nepřijatých uchazečů seznámit se

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání
s výučním listem

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky prvního kola přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem do prvního ročníku oborů vzdělání s výučním listem, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2018/2019, které obsahují: Seznam všech uchazečů s výsledkem přijímacího řízení a

Informace pro účastníky přijímacího řízení

  Vážení zákonní zástupci a zletilí uchazeči, na Vaše e-mailové adresy, pokud jste je uvedli na přihláškách ke studiu, byly ve středu 21. března 2018 odeslány zásadní informace týkající se přijímacího řízení. Jedná se o následující dokumenty: a) pro uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou: Pozvánka k přijímacím zkouškám s přesným určením termínu, času, učebny a pokynů konání přijímacích zkoušek Informace k přijímání uchazečů do 1. ročníku vzdělávání s uvedením evidenčního čísla, kritérií přijímacího řízení, způsobu zveřejnění výsledků, možností nahlížení do spisů atd. b) uchazeči o obory vzdělání s výučním listem Sdělení o přijímacím

Přípravné kurzy - informace
pro přihlášené uchazeče

Přípravné kurzy pro uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou se uskuteční na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod pracoviště Bratříků v plánovaných termínech a časech: český jazyk a literatura:  úterý 20. 2. 2018 od 14:30 do 16:15 hodin   matematika: čtvrtek 22. 2. 2018 od 14:30 do 16:15 hodin Přihlášení uchazeči jsou rozděleni podle abecedy do dvou učeben č. 202 a č. 207 umístěných ve II. patře budovy školy - viz přílohy. Seznamy přihlášených žáků budou rovněž k dispozici na nástěnce ve vstupní hale do budovy školy a také na obou

Přijímačky NANEČISTO - informace
pro přihlášené uchazeče

  Přijímačky NANEČISTO se uskuteční na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Bratříků ve  středu 7. února 2018 od 13:00 hodin. Ke zkouškám se závazně přihlásilo celkem 91 žáků základních škol většinou z okresu Havlíčkův Brod, ale jsou přihlášeni i žáci z Jihlavy, Humpolce, Polné, Žďáru nad Sázavou či dokonce z Liberce. Uchazeči jsou rozděleni do 6 učeben umístěných ve II. patře budovy školy - abecední rozdělení žáků do jednotlivých učeben je k dispozici v následujících dokumentech. Seznamy žáků budou navíc umístěny na nástěnce ve vstupní hale do budovy školy a také na dveřích příslušných učeben.  Učebna

Časový rozvrh písemných testů
jednotné přijímací zkoušky

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie stupně dosaženého vzdělání M, K a L podle § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k termínům stanoveným ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2017/2018 (č. j. MSMT-22351/2017-1 ze dne 29. srpna 2017). 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení
ve školním roce 2018 - 2019

  Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2018-2019   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání   do 1. března 2018   2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů     Název oboru vzdělání (denní forma) Kód oboru

Základní informace k přijímacímu řízení 2018

  Dotazy a odpovědi k přijímacímu řízení v roce 2018   Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout     Havlíčkův Brod 10. ledna 2018                                                                         Mgr. Jiří Forman                                                              

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky 2018

  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod organizuje pro uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou - žáky 9. tříd základních škol - kromě tzv. PŘIJÍMAČEK NANEČISTO také PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Jejich hlavním cílem by mělo být zajištění co největší úspěšnosti jednotlivých uchazečů u přijímacích zkoušek z daných předmětů. A s tím souvisí i cíle dílčí - systematizace, doplnění a procvičení stěžejního učiva obou předmětů, vhodná volba strategie řešení didaktických testů, poznání reálného prostředí školy a v neposlední řadě minimalizace stresových faktorů. Přípravné kurzy povedou zkušení středoškolští učitelé s odpovídající praxí a budou

Přijímačky NANEČISTO

Od školního roku 2016-2017 jsou pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou povinné jednotné přijímací zkoušky. Zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání: 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM 65-41-L/51  GASTRONOMIE A právě pro tyto uchazeče organizuje naše škola, stejně jako v

Informace o dnech otevřených dveří
ve školním roce 2017 - 2018

zve na   DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ zaměřené tentokrát na žáky 8. a 9. tříd základních škol   ► středa 6. prosince 2017 - pouze na pracovišti Bratříků     - zábavné soutěže     - atraktivní dílny na vyzkoušení praktických dovedností     - odměny pro soutěžící     - prezentace všech oborů     - informace o vzdělávání     - ukázka slavnostních vánočních tabulí     - výrobky studené kuchyně     - cukrářské výrobky     - vánoční koledy + Mikuláš         ► čtvrtek 25. ledna 2018 - na pracovištích Bratříků i Kyjovská     - informace o jednotlivých oborech vzdělání     - ukázka výuky ve třídách a odborných učebnách     - účast při výuce odborného výcviku žáků oborů vzdělání s výučním listem    

Přehled termínů - přijímací řízení 2017/18

  Přehled termínů: prosinec 2017 - květen 2018 Zobrazit | Stáhnout    Náhled dokumentu    

Přihlášky ke studiu platné
pro školní rok 2017 - 2018

     Studijní čtyřleté obory   Přihláška Ekonomické lyceum       Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Hotelnictví        Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Obchodní akademie        Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Obchodní akademie se sportovním zaměřením

Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na přihlášce ke vzdělávání je požadováno u oborů vzdělání: Hotelnictví Kuchař-číšník Cukrář Stravovací a ubytovací služby Gastronomie. Lékařské potvrzení nemusí dokládat uchazeči o obory vzdělání Ekonomické lyceum a Obchodní akademie. Příloha č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje kategorizaci zdravotních obtíží a onemocnění, která vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání. Přehled kategorií pro obory vzdělání v Obchodní

NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Pro uchazeče se základním vzděláním:   Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou - denní forma (délka vzdělávání 4 roky): 78-42-M/02  EKONOMICKÉ  LYCEUM 63-41-M/02  OBCHODNÍ  AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ  AKADEMIE - SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM

Ukázky zadání přijímacích zkoušek

  Rok 2017 - přijímací zkoušky: II. termín (19. 4. 2017) Český jazyk a literatura        Zobrazit | Stáhnout Matematika Zobrazit | Stáhnout  Rok 2017 - přijímací zkoušky: I. termín (12. 4. 2017) Český jazyk a literatura        Zobrazit | Stáhnout Matematika

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita